Aktüeryal Denetim

01.03.2009 tarih ve 27156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi” uyarınca, Vakfımızın 2016 yılı Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi Bağımsız Aktüerya Şirketi Aon Hewitt Anonim Şirketi tarafından yapılmıştır.

Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan yönetmelik, genelge, rehber ve genel kabul görmüş aktüeryal prensip çerçevesinde, yapılan aktüeryal değerlendirme sonucunda;

a. Vakfımızın üyelere direkt olarak sağladığı, Karşılıksız Sosyal Yardım Ölüm Yardımı ile gereken durumlarda sağladığı Karşılıksız Sosyal Yardımları olduğu, bu yardımların, Tanımlanmış Fayda Esaslı, 

b. Vakfımızın kurmuş olduğu Bireysel Emeklilik Fonu üzerinden, üyelere sağladığı Emeklilik yardımının ise Tanımlanmış Katkı Esaslı, 

olarak sınıflandırıldığı Aon Hewitt Anonim şirketince tespit edilmiştir. 

Aon Hewitt Anonim şirketince, hazırlanan aktüerya raporunun “Sonuç ve Öneriler” bölümünde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Tanımlanmış Fayda ve Tanımlanmış Katkı Esaslı Yükümlülükler

Bireysel Emeklilik Fonu üzerinden sağlanan Tanımlanmış Katkı esaslı faydaların her yıl BES’e aktarılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla iskonto oranı, mortalite, enflasyon v.b. verilere dayanan geleceğe yönelik değerlendirmeler yapmak doğru değildir. Bu faydalar için yatırım ilkeleri incelenmiş; Bireysel Emeklilik Fonunda biriken tutarların, Vakıf Resmi Senedi, Vakıf Fonlar Yönetmeliği, ilgili diğer yönetmelikler ve Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak hesaplandığı sondaj usulünce kontrol edilmiş ve uyumsuzlukların maddi anlamda önemli olmaması gözetilmiştir. Bu çerçevedeki gözlem ve değerlendirmelerimiz aşağıda özetlenmiştir.

  • Vakıf son 2 yıl içinde TURAŞ A.Ş. den alması gereken temettü ödemelerini tahsil edememektedir.
  • Güneş Enerjisi alanında faaliyet gösteren TURVAKEN A.Ş. henüz yatırım aşamasında olup, Vakıftan finansman sağlamaktadır.
  • Bu nedenlerle son 3 yıldır BES fonunda biriken tutarlar sisteme aktarılamamış ve Vakfın hazır değerleri azalma eğilimine girmiştir.
  • BES fonundaki tutarların BES’e aktarılması, TURAŞ A.Ş.’den alınması beklenen (ve henüz Vakfın mali tablolarına girmemiş) 2016 ve 2015 temettülerinin tahsil edilmesine bağlıdır.  
  • BES fonuna gelecekte aktarılacak tutarlar iştirakler ve bağlı ortaklardan alınacak temettü tutarlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Tanımlanmış Katkı esaslı planlar Vakfın gelirleri ve nemalarına bağlı olduğu için bu alanda bir açık vermesi beklenmemektedir.
  • Bunun dışında Vakfın mali bilançosunda yer almayan tanımlanmış fayda esaslı karşılıksız ölüm yardımı için hesaplanan yükümlülüğün karşılanabilmesi, duyurulmuş temettülerin tahsil edilmesi ve iştirak ve bağlı ortaklıklardan gelecekte alınabilecek temettülere bağlıdır.