Bireysel Emeklilik Şirketi İle Yapılan Sözleşme İptali

BNP Emeklilik şirketi ile yapılan sözleşmenin iptali neticesinde, yeni bireysel emeklilik şirketi ile yapılacak sözleşme için nasıl bir çalışma yapıldığı, 

BNP Emeklilik şirketi yetkililerince, üyelerimize sözleşme imzalatılması sırasında, üyelerimizin Avivasa Emeklilik şirketinde bulunan birikimlerinin de, şirketlerine aktarılması için sözleşme ve dilekçe imzalatılmak istenilmesi, bu konuda ısrarcı olunması ve imzalamayan üyelerimizin yerine sahte imza atılması gibi nedenlerden dolayı, üyelerimizce, BNP Emeklilik şirketine karşı bir güvensizlik doğmuş ve üyelerimiz, Vakıftaki birikimlerinin BNP Emeklilik Şirketine aktarılmamasını, Yönetim Kurulumuzdan talep etmişlerdir. 

Yönetim Kurulumuzca konunun incelenmesinde; BNP Emeklilik şirketince yapılan bu işin, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin “Bilgilendirme, teklif ve sözleşmenin düzenlenmesi” kenar başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “şirket, ......... dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır.” amir hükmüne aykırı olması, konunun Savcılığa ve Hazine Müsteşarlığına intikal etmesi ve üyelerimizden gelen talepler de dikkate alınarak, BNP Emeklilik şirketi ile yapılan sözleşmenin fesh edilmesine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan; Bireysel Emeklilik Fonunda biriken üye birikimlerinin aktarılacağı yeni Bireysel Emeklilik şirketinin belirlenmesi ve üye birikimlerinin aktarılması çalışmalarımız devam etmektedir. Bağlı Ortaklığımız TURAŞ A.Ş.‘den, Vakfımıza her yıl aktarılan kâr payı (temettü) ödemesi, şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, bu sene Vakfımıza ödenmemiştir. Davanın sonucuna göre, Bireysel Emeklilik Sistemine yapılacak aktarımın bu yıl yapılamaması halinde, 2016 yılında, 2014 ve 2015 yıllarına ait birikimlerin aktarımı toplu olarak yapılacaktır.  

Üyelerimize Önemle Duyurulur.