Faaliyet Raporu

T U D A V

                  TURİZM DAYANIŞMA VAKFI 

                 2018 YILI FAALİYET RAPORU

(01.01.2018 -  31.12.2018)

 

Nisan 1992’de kurulan Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV), 26. yılını tamamlamıştır. Vakfımız kuruluşundan bugüne kadar; mali gücü, üye sayısı, gerçekleştirdiği ve sunduğu hizmetleri ile kuruluş amacını en iyi şekilde yerine getirmiş olup, önümüzdeki yıllarda da çalışmalarına hız vererek hizmet vermeye devam edecektir. Vakfımız, üyeleri ve çalışanlarından gördüğü büyük ilgi ve destek sayesinde, bugünlere gelmiştir. 

Bugüne kadar Vakıf faaliyetlerine destek veren; Mütevelli Heyet üyelerimize ve özveri ile hiçbir menfaat beklemeksizin Vakfımız Yönetim ve Denetim kurullarında görev alanlara, Vakıf personeline ve Vakfına sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

Vakfımızın 2018 yılı sonu itibariyle gerçekleştirdiği çalışmalar, aşağıda sunulmuştur. 

1- MEVZUAT DURUMU

Vakfımızın 27.02.2016 tarihinde yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında; “vefat eden üyenin, vakıf üyeliğine bağlı hak ve borçlarının mirasçıları üzerinden devam ettirilmesi” ile ilgili senet değişikliği için karar verilmesi üzerine, 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmış olup, ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün senet değişikliğine yapmış olduğu itiraz üzerine, dosya bilirkişiye gönderilmiştir. 

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme Bilirkişi Raporunu dikkate alarak, senet değişikliğini “TESCİL” etmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mahkeme kararına itiraz ettiği için, dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş ve 16. Hukuk Dairesi, mahkemenin vermiş olduğu kararı kaldırılarak, davanın reddine karar vermiştir. 

Vakfımızca, Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu karar temyiz edildiğinden, dava dosyası mahkeme tarafından Yargıtay’a gönderilmiş olup, sonuç beklenmektedir. 

2- ÖRGÜTLENME

Vakfımızın 31.12.2018 tarihi itibariyle, 953 üyesi bulunmaktadır.

Vakfımızda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak hizmet veren iki personel mevcuttur. Ayrıca, Vakfımızın mali ve hukuki iş ve işlemleri için Mali Müşavir ve Avukat’dan, Müşavirlik hizmeti alınmaktadır. 

3- MALİ YAPISI

Vakfımızın mali durumu ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Vakfımızın Başlıca Gelir Kaynakları ;

ü Üye aylık aidatı ile Bireysel Emeklilik Fonu aidatı,

ü Bağış ve yardımlar,

ü Vakıf kaynaklarının nemaları,

ü Bağlı ortaklıklarımızdan sağlanan kâr paylarından oluşmaktadır.  

Vakfımızdaki tüm harcamalar, Vakıf Resmi Senedi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır. 

4- 2018 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Vakfımız, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği sosyal amaçlı hizmetler ile turizm sektörüne yönelik faaliyetleri için öncelikle mali kaynak temin edecek projelere ağırlık vermiş ve bu  konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

4.1- Turizme Hizmet ve Vakfa Gelir Sağlamaya Yönelik Çalışmalar

Vakfımız; Resmi Senedinde belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmeye devam edilmektedir. 

4.1.1- Vakfımızın amaçları arasında yer alan turizm sektörünün altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve yapımı tamamlanan altyapı tesislerinin işletilmesi yapılarak turizm sektörüne hizmet verilirken, ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda Maliye Bakanlığından kiralanan altyapı tesislerinden; Belek-1, Belek-2 ve İncekum arıtma tesisleri ile İl Özel İdaresinden kiralanan su kuyuları kira süreleri dolmadan, Bakanlığın onayı ile Serik  Mal Müdürlüğü tarafından, TURAŞ’dan alınarak Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT)’ne verilmiştir. Konu ile ilgili olarak yasal yollara başvurulmuş olup, Belek-1, Belek-2 arıtma tesislerinin, TURAŞ’a iadesi için verilen mahkeme kararı temyiz aşamasında olup, diğer davalar ise devam etmektedir. 

TURAŞ A.Ş. halen, Boğazkent, Türkler ve Sarıgerme arıtma tesislerinin işletmesine devam etmektedir. TURAŞ A.Ş. elinde kalan 3 arıtma tesisi ile varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar mevcut personeli ile borçsuz olarak ülkemize ve turizmimize hizmet vermektedir. 

Muğla-Sarıgerme arıtma işletmesi ile ilgili olarak, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile yapılan görüşmeler sonucunda; içme suyu tesisi işletmesi 6360 Sayılı Kanun gereği, MUSKİ’ye geçmiş, arıtma tesisinin işletmesi ise, TURAŞ’ta kalmıştır. 

MUSKİ ile görüşmeler yaparak anlaşma sağlanırken, ASAT ile görüşmek  için her yol denenmiş, ne var ki 2018 yılına kadar anlaşma yolu değil, yanlış uygulanan işlem yargıya götürülerek işin uzamasına neden olunmuştur. Ayrıca, TURAŞ’ın, elinden alınan arıtma işletmelerinin uygun olarak çalıştırılmadığı, çıkış suyu analiz raporlarıyla ortaya çıkmıştır. 

Ancak, 2018 yılında Bakanlık Yönetimi değişmiş, buna bağlı olarak TURAŞ Yönetimi de değişmiştir. Bu aşamadan sonra ASAT ile görüşmeler başlatılmış olup, tartışmalı ve yargıya intikal etmiş konular görüşülerek, anlaşma sağlanmış ve bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol mahkemelere verilerek, davalar sonuçlandırılmaya başlanılmıştır. 

Diğer taraftan; TURAŞ A.Ş. tarafından yapılan yatırımlara ek olarak, Antalya bölgesinde işletilen arıtma tesislerinden çıkan çamurun yakılması amacıyla, 11.673.000,00 TL bedelli atık çamur kurutma ve yakma tesisi kurulmasına başlanılmıştır. Ancak, tesisin yapımı konusunda yüklenici firma ile yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle, hukuki sürecin sonuçlanması beklenmektedir. En son bilirkişiye gerekli tespitler yaptırılmıştır. 

Yakma ihalesi 2010 yılında yapılmış, ihale bedelinin %90’ı ödenmiş, müteahhit işi zamanında bitirmediği için yargı yoluna gidilmiştir. Yargı makamınca, işin yapım miktarının tespiti amacıyla 5. defa bilirkişiye gönderilmiştir. 

TURAŞ’ın, gelirlerinin artırılmasına yönelik proje çalışmalarımız devam etmektedir. 

4.2- Üyelerimize Yönelik Çalışmalar

2018 yılında  üyelerimizden, Vakıf Üyelik Aidatı olarak toplam 114.360,00 TL tahsil edilmiştir. Üyelerimizden Vakıf Üyelik Aidatı olarak aylık 10,00 (On)TL alınmaktadır. Üyelerimize maddi destek vermek amacıyla, Vakfımızın sınırlı mali imkanları ve diğer hizmetlerden elde edilen kaynaklar da kullanılarak üyelerimize aşağıda belirtilen imkanlar sağlanmıştır. 

4.2.1- Karşılıksız Sosyal Yardım

Üyelerimizin 1.derece yakınlarının vefatı halinde yapılan ölüm yardımı miktarı 2018 yılında 1.250,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 36 üyemize 45.000,00 TL Karşılıksız Sosyal Yardım (Ölüm Yardımı)’da bulunulmuştur. 

4.2.2- Bireysel Emeklilik Fonu Uygulaması

Üyelerimizin küçük tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanabilmesi amacıyla, “Bireysel Emeklilik Fonu” kurulmuştur. 2018 yılında üyelerimizden Bireysel Emeklilik Fonu Aidatı olarak aylık 20,00 (Yirmi) TL olmak üzere toplam 221.140,00 TL tahsil edilmiş ve Fonlar Yönetmeliği çerçevesinde, tahsil edilen Bireysel Emeklilik Fonu Aidatlarına aylık net %1 (Yüzde bir) nema uygulanmış olup, toplam 14.347,20 TL aylık nema verilmiştir. 31.12.2018 tarihi ile Bireysel Emeklilik Fonunda biriken tutar 2.330.668,20 TL’dir. 

2014 - 2018 yılları arasında Bireysel Emeklilik Fonunun biriken toplam 2.330.668,20 TL’nin, yıllar itibariyle icmali aşağıya çıkartılmıştır.


YILI B.E. FONU AİDATI AYLIK NEMA VAKIF KATKI PAYI YIL TOPLAMI
2014 228.720,00 7.433,40 649.499,30 885.652,70
2015 228.720,00 7.433,40 247.524,00 483.677,40
2016 228.720,00 7.433,40 258.960,00 495.113,40
2017 223.500,00 7.237,50 0,00 230.737,50
2018 221.140,00 14.347,20 0,00 235.487,20
Genel Toplam 1.130.800,00 43.884,90 1.155.983,30 2.330.668,20

Bağlı Ortaklığımız TURAŞ A.Ş.‘den, Vakfımıza her yıl aktarılan kâr payı (temettü) ödemesi, şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, 2014 ve 2015 yıllarına ait kâr payları Vakfımıza ödenmemiştir. Açılan davanın sonucuna göre; 2014 - 2018 yıllarına ait Bireysel Emeklilik Fonu birikiminin, 2019 yılı içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması planlanmıştır. 

4.2.3- Kısa Mesaj (SMS) Uygulaması

Üyelerimize daha hızlı ulaşmak ve bilgilendirmek amacıyla, üyelerimizin cep telefonlarına, toplu kısa mesaj (SMS) gönderilmesi uygulamasına devam edilmiştir.  

4.3- Yönetim Kurulu Kararıyla, Üyelikten Çıkarılanlar

Vakıf Resmi Senedi’nin “Üyelerin Sorumlulukları” kenar başlıklı 24 üncü maddesinde “............. Vakıf içerisinde huzursuzluk yaratarak faaliyetlerini engelleyenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. ” amir hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm çerçevesinde; Vakfımız üyeleri Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, Facebook’da oluşturdukları “Turizm Dayanışma Vakfı Platformu”nda, Vakfımızdan yazılı ve/veya sözlü olarak bilgi almadan, Vakfımız faaliyetleri ile ilgili olarak, gerçekle ilgisi olmayan, yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmaları, Vakıf Üyelerinin huzurunu bozucu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin itibarını zedeleyici mahiyette ifadeler kullanmaları nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 09.05.2018 tarihli kararı gereğince, Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, yazılı savunmalarının alınmasına karar verilmiştir.  

Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, yazılı savunmalarını vermeleri üzerine, Yönetim Kurulumuzun 05.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında; Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, yazılı savunmaları, facebook sayfasında kullandıkları sözleri ve yazılarının incelenmesinde, facebook’ta yapmış oldukları davranış ve söylemleri ile üyeler arasında huzursuzluğa neden oldukları, Vakfın ve şirketlerin çalışma ortamını bozdukları, Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışma motivasyonunu düşürdükleri ve bilemediğimiz nedenlerle, Vakfa ve yöneticilere karşı hasmane duygularla davrandıkları, eleştiri sınırlarını aşıp, Vakfa zarar verici faaliyet içerisine girdikleri sonucuna bir kez daha ulaşıldığından,  

Vakıf Resmi Senedinin “Üyelerin Sorumlulukları” kenar başlıklı 24 üncü maddesinde yer alan “............. Vakıf içerisinde huzursuzluk yaratarak faaliyetlerini engelleyenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. ” amir hüküm gereğince, Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın Vakıf üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.  

Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, Vakıf Üyeliğinden çıkarılmalarına Vakıf Resmi Senedinin 26 ıncı maddesi gereğince, itiraz etmeleri üzerine, adı geçenlerin durumlarının incelenmesinde; Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, itiraz dilekçelerinde bile aynı tavırlarını sürdürmeye devam etmeleri ve ısrarla Yönetim Kurulunu suçlamaları, üyelere yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermeye devam etmeleri, gerçek dışı yorumlar yaparak üyeler arasında birlik ve beraberliğe zarar vermeleri nedeniyle,  

Gülgün FERAH ve Ertuğrul URALLI’nın, Vakıf üyeliğinden çıkarılmalarına yaptıkları itirazları, Yönetim Kurulumuzca haklı ve yerinde bulunmadığından, adı geçenlerin Vakıf üyeliğinden çıkarılmalarına yaptıkları itirazın reddine, Vakıf Resmi Senedinin 26 ıncı maddesi gereğince, taleplerinin yapılacak ilk Mütevelli Heyet Toplantı gündemine alınarak, Mütevelli Heyet Üyelerinin tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.  

5- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER  

5.1- TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız ve DÖSEM ortaklığı ile 200,00 TL sermaye ile 1992 yılında kurulmuş olan TURAŞ’ın mevcut sermayesi 5.000.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURAŞ’da, % 50.56 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakfımız, TURAŞ Yönetim Kurulu’nda 4 üye ile temsil edilmektedir.  

TURAŞ A.Ş.’nin, 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2017 yılı kârından 1.500.000,00 TL’nin, ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir. Ancak, şirketin yeterli finansmanının olmaması nedeniyle, 2018 yılında TURAŞ’tan kâr payı tahsil edilememiştir.  

Ayrıca, şirketin ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava ve banka hesaplarına konulan bloke nedeniyle, 2014 ve 2015 yıllarına ait kâr payları da tahsil edilememiştir.  

Ancak, 2018 yılının ikinci yarısında Bakanlık Yönetiminin değişmesi üzerine, TURAŞ Yönetimi de değişmiştir. Bu aşamadan sonra, Bakanlık ve TURAŞ uzlaşı içerisinde çalışmaya başlamış ve bir çok dava sulh sözleşmeleriyle sonlandırılarak, TURAŞ’ın banka hesaplarındaki blokelerin bir kısmı  kaldırılmıştır. Diğer blokelerinde kaldırılması için çalışılmaktadır. TURAŞ’ın 2014 yılından önceki gücüne ulaşması için çalışmalar yürütülmektedir.  

5.2- Tasfiye Halinde TURTAV Turizm Tanıtma Reklam ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız, Turizm ve Ticaret A.Ş. (TURAŞ)  ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ortaklığı ile 22.000,00 TL sermaye ile 1997 yılında kurulmuş olan TURTAV A.Ş.’nin mevcut sermayesi 50.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURTAV A.Ş.’de, %20 oranında hissesi bulunmaktadır. Şirketin kurulduğu günden itibaren sürekli olarak zararda olması nedeniyle, tasfiyesine karar verilmiş olup, şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre şirketin devam eden davası nedeniyle 2018 yılında kapatılamadığı, davanın sonuçlanmasını müteakip, 2019 yılı içerisinde şirketin tasfiye işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.  

5.3- TURVAKEN Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız ve dört gerçek kişi (Muzaffer YAVUZ, Mustafa Atila ÖZŞATIR, Salih YAVUZER ve Nurettin KIRAN) ortaklığı ile 50.000,00 TL sermaye ile 24.04.2014 tarihinde kurulmuş olan TURVAKEN A.Ş.’ne, %99 hisse ile iştirak edilmiştir. Vakfımız, TURVAKEN A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nda 3 üye ile temsil edilmektedir.  

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü, Derinyar Mevkiinde yaptırılan 990 kW’lık Güneş Enerji Santrali tamamlanarak, elektrik üretimine başlanmıştır. Güneş Enerji Santralinde, üretilen elektriğin dökümü aşağıya çıkartılmıştır. 


Yılı Üretilen Elektrik Miktarı (kWh) Satış Tutarı (kWh Fiyatı 13,3 cent) KDV %18 Toplam Tahsilat
2017 7.556,50 3.835,23 690,34 4.525,57
2018 1.396.348,31 906.457,85 163.162,41 1.069.620,26
Genel Toplam 1.403.904,31 910.293,08 163.852,75 1.074.145,83


Akbank Emek Şubesinden, 27.12.2017 tarihinde 3.000.000,00 TL ticari kredi alınmıştır. Kredinin vadesi 7 yıl (84 ay), aylık taksiti 64.645,92 TL’dir. Temlik, İpotek ve Rehin işlemlerinin tamamlanması ile banka krediyi 31.01.2018 tarihinde, şirketimizin kullanımına açmıştır. Alınan krediden, GES santralini 29.09.2017 tarihinde kendi imkanları ile tamamlayarak şirketimize teslim eden yapım şirketine olan borcumuza mahsuben 2.750.000,00 TL ödenmiştir.  

Şirketin acil ihtiyacı nedeniyle; Vakfımızdan, 2014 - 2017 yılları arasında toplam 2.190.000,00 TL borç verilmiştir. 2018 yılında, TURVAKEN’e verilen borcun, 290.000,00 TL’si tahsil edilmiş olup, TURVAKEN Enerji A.Ş.’nin, Vakfımıza 1.900.000,00 TL borcu kalmıştır.  

Alınan kredinin geri ödemesi (kredi taksiti) olarak, 2018 yılında 775.751,04 TL ödenmiştir.  

Diğer taraftan; santral projesini hatalı çizen ve projenin uygulamasının gecikmesine neden olan proje şirketi aleyhine, maddi ve manevi tazminat davası açılmış olup, davanın ilk duruşmasında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ)’ne, yazılan yazının cevabı gelmediğinden, YEDAŞ’a yazılan yazının cevabının beklenmesi için, 25.04.2019 tarihine duruşma günü verilmiştir.  

6- VAKFIN DENETİMİ

Vakfımız Denetim Kurulu (Tayfun SARAYÖNLÜ, Ali Vehbi KURTULUŞ ve Mehmet KUTLUKAYA)’nca çalışmalarımız muntazaman incelenmekte olup, işlemlerin sistematik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Denetim Kurulu’nca hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.