Faaliyet Raporu

T U D A V

TURİZM DAYANIŞMA VAKFI 

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 (01.01.2016 -  31.12.2016)

 

Nisan 1992’de kurulan Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV), 24. yılını tamamlamıştır. Vakfımız kuruluşundan bugüne kadar; mali gücü, üye sayısı, gerçekleştirdiği ve sunduğu hizmetleri ile kuruluş amacını en iyi şekilde yerine getirmiş olup, önümüzdeki yıllarda da çalışmalarına hız vererek hizmet vermeye devam edecektir. Vakfımız, üyeleri ve çalışanlarından gördüğü büyük ilgi ve destek sayesinde, bugünkü güçlü yapısına ulaşmıştır.

 

Bugüne kadar Vakıf faaliyetlerine destek veren; Mütevelli Heyet üyelerimize ve özveri ile hiçbir menfaat beklemeksizin Vakıf Yönetim ve Denetim kurullarında görev alanlara, Vakıf personeline ve Vakfına sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

Vakfımızın 2016 yılı sonu itibariyle gerçekleştirdiği çalışmalar, aşağıda sunulmuştur.           

1.    MEVZUAT DURUMU

Vakfımızın 27.02.2016 tarihinde yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında; “vefat eden üyenin, vakıf üyeliğine bağlı hak ve borçlarının mirasçıları üzerinden devam ettirilmesi” ile ilgili senet değişikliği için karar verilmesi üzerine, 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün senet değişikliğine yapmış olduğu itiraz üzerine, dosya bilirkişiye gönderilmiştir. 

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor da, özetle davaya konu vakıf senedi değişiklik tescil talebinin hukuksal dayanaktan yoksun bulunduğu, öngörülebilen ve öngörülemeyen birçok soruna da yol açması muhtemel bulunan bu tescil talebinin, vakıf kurumu açısından uygun olmadığı değerlendirilmekte olduğu yönünde rapor düzenlenmesi üzerine, rapora itiraz edilmiş ve mahkemeden dosyanın üç kişiden oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesi talep edilmiştir. 

Bilirkişi Kurulu tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme Bilirkişi Kurulu Raporunu dikkate alarak, senet değişikliğini “TESCİL” etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü karara itiraz etmiş olup, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf Mahkemesi) gönderilmesi beklenmektedir.

 

2.    ÖRGÜTLENME

Vakfımızın 31.12.2016 tarihi itibariyle, 969 üyesi bulunmaktadır.

Vakfımızda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak hizmet veren iki personel mevcuttur. Ayrıca, Vakfımızın mali ve hukuki iş ve işlemleri için Mali Müşavir ve Avukat’dan, Müşavirlik hizmeti alınmaktadır.

 

3.    MALİ YAPISI

31.12.2016 tarihi itibariyle hazırlanan; Bilanço ve Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Vakfımızın Başlıca Gelir Kaynakları;

ü Üye aylık aidatı ile Bireysel Emeklilik Fonu aidatı, 

ü Bağış ve yardımlar,

ü Vakıf kaynaklarının nemaları,

ü Bağlı ortaklığımız, TURAŞ A.Ş.’den sağlanan kâr payından oluşmaktadır.

 

Vakfımızdaki tüm harcamalar, Vakıf Resmi Senedi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır.

 

4.    2016 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Vakfımız, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği sosyal amaçlı hizmetler ile turizm sektörüne yönelik faaliyetleri için öncelikle mali kaynak temin edecek projelere ağırlık vermiş ve bu  konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

 

4.1.  Turizme Hizmet ve Vakfa Gelir Sağlamaya Yönelik Çalışmalar                 

Vakfımız; Resmi Senedinde belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmeye devam edilmektedir. 

4.1.1.    Vakfımızın amaçları arasında yer alan turizm sektörünün altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve yapımı tamamlanan altyapı tesislerinin işletilmesi yapılarak turizm sektörüne hizmet verilirken, ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda Maliye Bakanlığından kiralanan altyapı tesislerinden; Belek-1, Belek-2 ve İncekum arıtma tesisleri ile İl Özel İdaresinden kiralanan su kuyuları kira süreleri dolmadan, Bakanlık tarafından, TURAŞ’dan alınarak Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) aracılığı ile özel bir firmaya verilmiştir. Konu ile ilgili olarak yasal yollara başvurulmuş olup, Belek-1, Belek-2 arıtma tesislerinin, TURAŞ’a iadesine için verilen mahkeme kararı temyiz aşamasında olup, diğer davalar ise devam etmektedir. 

TURAŞ A.Ş. halen, Boğazkent, Türkler ve Sarıgerme arıtma tesislerinin işletmesine devam etmektedir. 

Muğla-Sarıgerme arıtma işletmesi ile ilgili olarak, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile yapılan görüşmeler sonucunda; içme suyu tesisi işletmesi MUSKİ’ye geçmiş, arıtma tesisinin işletmesi ise, TURAŞ’ta kalmıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmekte olup, mahsuplaşma ve diğer işlemler ile ilgili çalışmalar, henüz sonuçlandırılamamıştır. 

Diğer taraftan; TURAŞ A.Ş. tarafından yapılan yatırımlara ek olarak, Antalya bölgesinde işletilen arıtma tesislerinden çıkan çamurun yakılması amacıyla, 11.673.000,00 TL bedelli Atık Çamur Kurutma ve Yakma Tesisi kurulmasına başlanılmıştır. Ancak, tesisin yapımı konusunda yüklenici firma ile yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle, hukuki sürecin sonuçlanması beklenmektedir. En son bilirkişiye gerekli tespitler yaptırılmıştır. 

TURAŞ’ın, gelirlerinin artırılmasına yönelik, yeni proje çalışmalarımız devam etmektedir.

 

4.2.  Üyelerimize Yönelik Çalışmalar                                                                                

      2016 yılında  üyelerimizden, Vakıf Üyelik Aidatı olarak toplam 106.590,00 TL tahsil edilmiştir. Üyelerimizden Vakıf Üyelik Aidatı olarak aylık 10,00 (On)TL alınmaktadır. Üyelerimize maddi destek vermek amacıyla, Vakfımızın sınırlı mali imkanları ve diğer hizmetlerden elde edilen kaynaklar da kullanılarak üyelerimize aşağıda belirtilen imkanlar sağlanmıştır. 

4.2.1.    Karşılıksız Sosyal Yardım                                                                                 

       Üyelerimizin 1.derece yakınlarının vefatı halinde yapılan ölüm yardımı miktarı 2016 yılında 1.250,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 51 üyemize 63.750,00 TL Karşılıksız Sosyal Yardım (Ölüm Yardımı)’da bulunulmuştur.

 

4.2.2.    Bireysel Emeklilik Fonu Uygulaması

Üyelerimizin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanabilmesi amacıyla, 01.01.2012 tarihinden itibaren “Bireysel Emeklilik Fonu” kurulmuştur. 2016 yılında üyelerimizden Bireysel Emeklilik Fonu Aidatı olarak aylık 20,00 (Yirmi) TL olmak üzere toplam 232.560,00 TL Bireysel Emeklilik Fonu Aidatı tahsil edilmiş ve Fonlar Yönetmeliği çerçevesinde, tahsil edilen Bireysel Emeklilik Fonu Aidatlarına aylık net %0,5 (Binde beş) nema uygulanmış ve Vakıfta üye olarak geçen her ay için 1,00 TL olmak üzere, toplam 263.424,00 TL Vakıf Katkısı verilmiştir. 2017 yılında üyelerden alınacak, Bireysel Emeklilik Fonu Aidatının 20,00 (Yirmi)TL olarak aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan; Bireysel Emeklilik Fonunda biriken üye birikimlerinin aktarılacağı yeni Bireysel Emeklilik şirketinin belirlenmesi ve üye birikimlerinin aktarılması çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bağlı Ortaklığımız TURAŞ A.Ş.‘den, Vakfımıza her yıl aktarılan kâr payı (temettü) ödemesi, şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, 2015 ve 2016 yıllarında Vakfımıza ödenememiştir. Açılan davanın sonucuna göre; 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait birikimlerin, 2017 yılı içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması planlanmıştır.

 

4.2.3.    Kısa Mesaj (SMS) Uygulaması

Üyelerimize daha hızlı ulaşmak ve bilgilendirmek amacıyla, üyelerimizin cep telefonlarına, toplu kısa mesaj (SMS) gönderilmesi uygulamasına devam edilmiştir.

 

5.    BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

5.1.  TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş.                                                                           

      Vakfımız ve DÖSEM ortaklığı ile 200,00 TL sermaye ile 1992 yılında kurulmuş olan TURAŞ’ın mevcut sermayesi 5.000.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURAŞ’da, % 50.56 oranında hissesi bulunmaktadır. Vakfımız, TURAŞ Yönetim Kurulu’nda 4 üye ile temsil edilmektedir. Şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, TURAŞ’dan, 2015 ve 2016 yıllarında kâr payı alınamamıştır.

 

5.2.  TURTAV Turizm Tanıtma Reklam ve Ticaret A.Ş.                                         

     Vakfımız, Turizm ve Ticaret A.Ş. (TURAŞ)  ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ortaklığı ile 22.000,00 TL sermaye ile 1997 yılında kurulmuş olan TURTAV A.Ş.’nin mevcut sermayesi 50.000,00 TL’dir. Vakfımızın TURTAV A.Ş.’de, %20 oranında hissesi bulunmaktadır. Şirketin kurulduğu günden itibaren sürekli olarak zararda olması nedeniyle, tasfiyesine karar verilmiş olup, şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre şirketin devam eden davası nedeniyle 2016 yılında kapatılamadığı, davanın sonuçlanmasını müteakip, 2017 yılı içerisinde şirketin tasfiye işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

 

5.3.  TURVAKEN Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                

       Vakfımız ve dört gerçek kişi (Muzaffer YAVUZ, Mustafa Atila ÖZŞATIR, Salih YAVUZER ve Nurettin KIRAN) ortaklığı ile 50.000,00 TL sermaye ile 24.04.2014 tarihinde kurulmuş olan TURVAKEN A.Ş.’ne, %99 hisse ile iştirak edilmiştir. Vakfımız, TURVAKEN A.Ş. Yönetim Kurulu’nda 3 üye ile temsil edilmektedir. 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü, Derinyar Mevkiinde, 2 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacıyla, toplam 26.200 m2’lik iki tarla 100.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır. 

Güneş Enerjisi Santral Uygulama Projesi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış ve Çorum bölgesinde yetkili dağıtım şirketi olan YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması” imzalanmıştır. 

Çorum İl Genel Meclisi, 05.05.2016 tarih ve 193 sayılı kararı ile TURVAKEN Enerji A.Ş.’nin sahibi olduğu 393 ve 394 no’lu tarla vasıflı taşınmazların, Güneş Enerjisine dayalı “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı)” olarak hazırlanan “İmar Planı”nı onaylamıştır. 

Şirketin acil ihtiyacı nedeniyle; Vakfımızdan, 27.10.2014 tarihinde 300.000,00 TL, 18.01.2016 tarihinde 750.000,00 TL, 15.08.2016 tarihinde 325.000,00 TL olmak üzere toplam 1.375.000,00 TL borç verilmiştir. 

Vakfımızdan temin edilen borç ile Güneş Enerjisi Santralinin, bugüne kadar yaklaşık olarak %40’ı tamamlanmış olup, bankalardan kredi alınması çalışmalarımız sonuçlandığı takdirde, 2017 yılı içerisinde ilk etapta 1 MW Güneş Enerjisi Santrali tamamlanarak elektrik üretimine başlanması planlanmıştır. Kredi temin edilemediği takdirde, ön görüşmeleri yapılan, ortak girişimle santralin tamamlanması yoluna gidilecektir.

 

6.    VAKFIN DENETİMİ

Vakfımız Denetim Kurulu (Tayfun SARAYÖNLÜ, Ali Vehbi KURTULUŞ ve Mehmet KUTLUKAYA)’nca çalışmalarımız muntazaman incelenmekte olup, işlemlerin sistematik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.