Mütevelli Heyet Hk

Mütevelli Heyeti oluşturulurken hangi ölçülerin dikkate alındığı, kişilerin kendi iradesi ile mi, yoksa Yönetim Kurulunca mı yapıldığı, 

Vakfımız Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunca alınan tüm kararlar ve gelişmeler,  üyelerimize daha hızlı ulaşabilmek ve bilgilendirmek amacıyla, Vakfımızın web sayfasında (www.tudav.org.tr) muntazaman duyurulmakta olup, Vakfımız mevzuatı da Vakfımız web sayfasında yer almaktadır. 

Vakıf Resmi Senedinin 10 uncu maddesinde, “Mütevelli Heyeti” aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 

“Mütevelli Heyet

Madde 10- Mütevelli Heyet, Vakfın en yetkili üst karar organı olup, Kurucu ve Seçilen üyelerden oluşur.

Kurucu Üyeler: İş bu Resmi Senedin geçici hükümler bölümünde ad, soyad ve adresleri belirtilen kişilerden oluşur. 

Seçilen Üyeler:  Mütevelli Heyet; Olağan Toplantılarından en çok bir ay önce vecibelerini yerine getiren Vakıf üyeleri arasından, mevcut Kurucu üye sayısının iki katını aşmamak üzere Mütevelli Heyet Toplantılarında üç yıl için görev yapacak üyeleri seçer.

Seçilen Üyeler, yeniden seçilebilirler.”

Dolayısıyla, yukarıda yer alan Vakıf Resmi Senedinin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, Kurucu Üyeler için herhangi bir seçim veya değişiklik yapılması mümkün değildir. Seçilen Üyeler ise, Mütevelli Heyeti tarafından seçilmektedir. Seçilen Üyelerin, Yönetim Kurulumuzca belirlenmesi ve/veya atanması söz konusu değildir. 

Diğer taraftan; Vakfımızın 20.02.2014 tarihinde yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı gündemin yer alan “Mütevelli Heyet Toplantılarında görev yapacak “Seçilen Üyeler”in sayısının belirlenmesi,” gündem maddesi çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucunda; “Mütevelli Heyet Toplantılarında görev yapacak, Seçilen Üye sayısının 56 olarak belirlenmesi, mazeretsiz olarak üst üste iki olağan veya olağanüstü toplantıya katılmayan Seçilen Üyelerin görev süresinin sona ermesi ve görevleri sona erenlerin yerlerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, yedek sırada bulunan Seçilen Üyelerin göreve çağrılması,” hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Üyelerimize Önemle Duyurulur